Nolikumi - Licejs

Tici saviem spēkiem, sapņi piepildās!
DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA - LICEJS
Daugavpils Tehnoloģiju Vidusskola - Licejs
Daugavpils Tehnoloģiju Vidusskola - Licejs
DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA - LICEJS
DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA - LICEJS
Pāriet uz saturu
 Olimpiādes
SKOLĒNU MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU
KĀRTĪBA
Daugavpilī
        
2016. gada 6.septembrī
Nr.   2-16
                
Izdota saskaņā ar  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta   pirmās daļas 2. punktu,
 MK 2012. gada 5. jūnija noteikumiem Nr. 384   „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”
      
I.                   Vispārīgie noteikumi
1.      Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja (turpmāk tekstā – licejs) skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu kārtība (turpmāk tekstā – kārtība) ir izstrādāta saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā - IZM) kārtību, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk tekstā - DPIP) mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posma organizēšanas kārtību  un  liceja nolikumu.
2.      Šis dokuments nosaka vienotu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību licejā, kas ir saistoša visiem liceja pedagogiem.
II.                Olimpiāžu mērķi
3.      Papildināt un padziļināt skolēnu zināšanas mācību priekšmetos, sekmēt interešu attīstīšanu.
4.      Sniegt visiem skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.
5.      Izzināt  talantīgus skolēnus skolā, lai noteiktu liceja olimpiskās komandas sastāvu pilsētas, novada vai valsts priekšmetu olimpiādēm.
III.             Olimpiāžu rīkošanas biežums un termiņi
6.      IZM katru gadu nosaka mācību priekšmetus, klases un termiņus pilsētas, novada un valsts priekšmetu olimpiāžu rīkošanai. Liceja olimpiādes nosaka pirms pilsētas olimpiādēm. Šo olimpiāžu termiņus nosaka administrācija mācību gada sākumā.
7.      Iespējama arī papildus liceja olimpiāžu un atklāto olimpiāžu rīkošana uz liceja bāzes citos priekšmetos un citās klasēs. Papildus olimpiāžu rīkošanas termiņus nosaka administrācija mācību gada sākumā.
IV.             Olimpiāžu dalībnieki
8.      Liceja olimpiādē var piedalīties ikviens skolas audzēknis. Izglītojamo dalība olimpiādēs ir brīvprātīga.
9.      Visiem priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem ir vienādi noteikumi un iespējas.
V.                Olimpiāžu organizēšana un norise
10.  Liceja direktors  mācību gada sākumā nosaka liceja priekšmetu olimpiāžu žūriju  komisiju sastāvus (konkrēta mācību priekšmeta olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētāju un locekļus) olimpiādes darbu vērtēšanai un dalībnieku pilsētas, novada olimpiādēm izvirzīšanai.
11.  Visus liceja priekšmetu olimpiāžu sagatavošanas darbus veic atbilstošās klases priekšmeta skolotājs:
11.1.   saskaņo ar administrāciju (ne vēlāk kā 2 nedēļas līdz liceja olimpiādes sākumam) olimpiādes rīkošanas datumu, vietu un laiku;   
11.2.   saskaņojot ar metodiskās komisijas vadītāju, gatavo olimpiādes uzdevumus vai izmanto pilsētas metodiskās apvienības izstrādāto olimpiādes darbu;
11.3.   olimpiādes uzdevumus sagatavo valsts valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes) vai krievu valodā;
11.4.   ne vēlāk kā 2 dienas līdz rakstiskās olimpiādes sākumam, sagatavo katram no  dalībniekiem piedāvājamo uzdevumu tekstu kserokopijas un/vai papīru uzdevumu izpildei;
11.5.   liceja informātikas olimpiādei nodrošina katru dalībnieku ar datoru.
12.  Izglītojamais uzdevumu risinājumu pierakstus un uzdevumus pēc izvēles var pildīt latviešu valodā vai krievu valodā;
13.  Olimpiādes darbs jāizpilda ar pildspalvu (zilu vai melnu tinti). Pie skolēniem olimpiādes darba laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi (mobilie telefoni u.tml.). Šī nosacījuma neievērošana ir iemesls diskvalifikācijai.
VI.             Olimpiāžu darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
14.  Mācību priekšmetu olimpiāžu darbus vērtē un uzvarētājus nosaka konkrēta mācību priekšmeta olimpiādes žūrijas komisija.
15.  Komisijas priekšsēdētājs:
15.1.   izstrādā vienotus kritērijus katra  uzdevuma vērtēšanai. Īpaši atzīmē oriģinalitāti, radošu pieeju un citas svarīgas viena vai otra uzdevuma īpatnības;
15.2.   atbild par olimpiādes protokola pareizu aizpildīšanu un noformēšanu tabulu veidā  (pielikumi Nr.1). Protokolu noformē un iesniedz liceja administrācijai triju darbdienu laikā pēc olimpiādes norises.
16.  Izglītojamā aizpildīto olimpiādes darbu vai atsevišķus uzdevumus žūrijas komisija nevērtē, ja:
16.1.   olimpiādes darbā lasāmi cilvēka cieņu aizkaroši izteikumi;
16.2.   darbs nav veikts patstāvīgi.
17.  Žūrijas komisija var samazināt punktus par nekārtīgu darbu.
18.  Olimpiādes darbu rezultātus izglītojamam paziņo triju darbdienu laikā pēc liceja olimpiādes norises. Olimpiādes dalībniekiem ir tiesības pēc vērtēšanas iepazīties ar savu darbu.
19.  Pēc liceja olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamam vienas darbdienas laikā ir tiesības iesniegt liceja olimpiādes žūrijas komisijai iesniegumu ar lūgumu pārskatīt saņemto vērtējumu. Žūrijas komisija izskata iesniegumu un paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
20.  Skolēni, kuri ieņēmuši godalgotās vietas (1., 2., vai 3. vietu) liceja priekšmetu olimpiādēs, tiek apbalvoti ar liceja diplomiem. Skolēni, kuri saņēmuši atzinību liceja priekšmetu olimpiādēs, var būt  apbalvoti ar liceja pateicībām.
21.  Pilsētas, novada vai valsts priekšmetu olimpiāžu dalībnieku skaitu un sastāvu nosaka atbilstoši pārstāvības rīcībā esošajām kvotām, pamatojoties uz liceja olimpiādes rezultātiem un sasniegumiem iepriekšējā gada olimpiādē šajā  priekšmetā.
22.  Licejs var izvirzīt dalībniekus pilsētas, novada, valsts olimpiādēm, neorganizējot liceja olimpiādi, ja mācību priekšmeta attiecīgajā grupā ir tikai daži talantīgi izglītojamie.    

Direktore                 I.Paura
 Valsts olimpiādes
 Zinātniskie darbi
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs
Reģ.Nr. 40900030337

Adrese:
Tautas iela 59, Daugavpils,
Latvija, LV-5404.
Kanceleja:
+37165431076
+37129530146
E-pasts:
pasts@licejs.lv
Atgriezties pie satura