Videonovērošana - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Videonovērošana

Par liceju > Normatīvie akti
 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDEONOVĒROŠANAS DATU APSTRĀDES REĢISTRS


PārzinisDaugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs
 
Adrese:
Tautas ielā 59, Daugavpils, LV-5404
 
Tālrunis:
 +371 65431076
 
Elektroniskā pasta adrese:
 
licejs.dkl@apollo.lv
Personas datu aizsardzības speciālistsPāvels Veličko
Adrese:
Tautas ielā 59, Daugavpils, LV-5404
Tālrunis:
29519319
Elektroniskā pasta adrese:
licejs.dkl@apollo.lv
Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts
Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts pieejams Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 2018.gada 5.septembra kārtībā Nr. 3-18 “Personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība”.

Personas datu apstrādes nolūks
Fiksēt notiekošo ar videokameras ierakstu, lai izglītības iestādes teritorijā un tās telpās nodrošinātu personu drošību, mantas un īpašuma aizsardzību, novērstu un atklātu prettiesiskus nodarījumus. Tādējādi  kontrolējot piekļuvi izglītības iestādei un tās teritorijai, nodrošinot izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju tiesisko aizsardzību un drošību.

Datu subjektu apraksts
Personas, kuras nokļuvušas videonovērošanas darbības zonā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Dati tiek apstrādi saskaņā ar pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta f) apakšpunkts).
 
Personas datu kategorija
Videonovērošanas dati.

Personas datu izpaušana
Tiesībaizsardzības iestādes, pašvaldība un tās iestādes, valsts kontrolējošās iestādes. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes nolūkiem. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai.
Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Personas datu pārsūtīšana ārpus ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas
Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Datu dzēšanas termiņi
Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 10 dienas kopš attiecīgā videokamerā fiksētā attēla/ieraksta uzsākšanas brīža.
 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē