Valsts pārbaudes darbi - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Valsts pārbaudes darbi

Skolotājiem > Normatīvie akti
Ministru kabineta noteikumi Nr. 158

Rīgā 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 25 7. §)

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku
2021./2022. mācību gadā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 12. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras
īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:
2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2022. gada 5.janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;
2.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2022. gada 5.janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;
2.3. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 23. februārī.
3. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - notiek 2022. gada 1. martā.

III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

4. Diagnosticējošie darbi notiek:
4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2022. gada 5.
janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;
4.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2022. gada 5.janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;
4.3. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada22. februārī;
4.4. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 24. februārī;
4.5. dabaszinībās (rakstiski) - 2022. gada 3. martā.

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

5. Eksāmeni notiek:
5.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2022. gada 18.maijā, mutvārdu daļa - 18. un 19. maijā;
5.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24.maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;
5.3. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24.maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;
5.4. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
5.5. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;
5.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.
6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:
6.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 2022. gada 9. jūnijā;
6.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
6.3. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
6.4. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;
6.5. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2022. gada 17. jūnijā;
6.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 21. jūnijā.

V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

7. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
7.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
7.1.1. angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa - 15., 16. un 17. martā;
7.1.2. vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;
7.1.3. krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa - 17. un 18. martā;
7.1.4. franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 18. martā;
7.1.5. angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa - 10. un 11.maijā;
7.1.6. franču valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 12. maijā;
7.1.7. vācu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 13. maijā;
7.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 17. maijā;
7.3. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 20. maijā;
7.4. matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 24. maijā;
7.5. latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa - 1., 2. un 3.jūnijā.
8. Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
8.1. centralizētais eksāmens notiek:
8.1.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 23. maijā;
8.1.2. ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 25. maijā;
8.1.3. fizikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
8.1.4. bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 30. maijā;
8.2. eksāmens notiek:
8.2.1. informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;
8.2.2. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 6. jūnijā;
8.2.3. ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 8. jūnijā;
8.2.4. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2022. gada 10. jūnijā.
9. Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot
mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo
noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības
speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2022.gada 16. maija līdz 21. jūnijam.
10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
10.1. obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
10.1.1. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
10.1.2. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
10.1.3. latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;
10.1.4. latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022. gada 15. jūnijā;
10.1.5. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;
10.1.6. matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;
10.2. izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
10.2.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 20. jūnijā;
10.2.2. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2022. gada 21. jūnijā;
10.2.3. bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 22. jūnijā;
10.2.4. ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 27. jūnijā;
10.2.5. informātikā (kombinēti) - 2022. gada 28. jūnijā;
10.2.6. fizikā (rakstiski) - 2022. gada 29. jūnijā;
10.2.7. ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 30. jūnijā;
10.2.8. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 1. jūlijā.

VI. Noslēguma jautājums

11. Šo noteikumu 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.4., 7.5., 10.1.2., 10.1.4. un 10.1.6. apakšpunkts attiecas uz izglītojamiem, kuri vispārējo vidējo izglītību apgūst atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" un šajos apakšpunktos minētos eksāmenus vēlas kārtot 2021./2022. mācību gadā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē