Par skolu - Krievu licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Par skolu

Par Krievu liceju
Daugavpils Krievu vidusskolā - licejā 2018.-2019. mācību gadā mācās 725 skolēni. Vidējais skolēnu skaits klasē - 28.

Licejs piedāvā gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības programmu ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi. Lai īstenotu padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi, 1.- 9., 12. klases izglītojamie tiek dalīti grupās matemātikā, ieviests fakultatīvo nodarbību priekšmets „Matemātiskā loģika”, fakultatīvās nodarbības matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamiem.

Izglītojamiem, kuri izvēlējās vidusskolā profesionāli orientētā virziena programmu, ir iespēja apgūt zināšanas, prasmes iemaņas gan vispārizglītojošos priekšmetos, gan ekonomikā un komerczinībās.

Skola ir pilnībā nodrošināta ar kadriem. Patlaban licejā strādā 69 pedagogi. 2 skolotājiem ir doktora zinātniskais grāds, 57 pedagogiem ir maģistra grāds, doktorantūrā mācās - 3 skolotāji.

Skolā ir atbalsta personāls - psihologs, logopēds, medmāsa un darba aizsardzības speciālists.

Liceja direktore ir Irina Paura.

Licejā ir īpaši organizēts audzināšanas darbs. Licejā ir plūsmu kuratori (klašu audzinātāji), kuri atbild par audzināšanas un mācību darba kvalitāti un efektivitāti plūsmā. Viņi nepasniedz stundas (tikai klases stundu). Pavisam liceja strādā 6 plūsmu kuratori.

Liceja pamatmērķi:

 • Nodrošināt katram skolēnam konkurētspējīgas izglītības iegūšanu atbilstoši individuālām spējām un interesēm, kas sekmē turpmāko izaugsmi un panākumus nepārtraukti mainīgā pasaulē.
 •  
 • Attīstīt vidi, kas veicina savstarpējo kultūru bagātināšanos, valstisko piederību, aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanu.

Liceja īpašie piedāvājumi:

 • mūsdienīga mācību vide
 • jaunākās mācību un informācijas tehnoloģijas
 • priekšmetu skolotāji no 1. klases
 • darbs ar talantīgajiem bērniem
 • efektīva audzināšanas un ārpusklases darba sistēma
 • karjeras izglītība
 • plūsmu kuratori

Izglītības programmas
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
21013121
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
31013021
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (virziens - bizness)
31014021
Liceja simbolika

Liceja emblēma

Liceja logotips
Licejā izveidota labvēlīga izglītojoša, audzinoša, tiesiska vide, kurā attīstās konkrēta personība. Licejs atbalsta skolēnu tiesības, viņu spējas un intereses. Labvēlīgs liceja mikroklimats veicina skolēnu un pedagogu koleģiālu, cieņas pilnu attiecību veidošanos.

Licejā ir izveidota efektīva skolēnu ārpusklases nodarbinātības sistēma. Skolēni darbojas dažādos pulciņos, radošajos kolektīvos, sporta sekcijās.

Audzināšanas darba plānošana balstās uz tradicionālajiem liceja un plūsmu pasākumiem. Pasākumu sagatavošanā, organizēšanā un vadīšanā aktīvi iesaistās skolēni, skolotāji, vecāki.

Liceja tradicionālie pasākumi un svētki:

 • "Esi sveicināts, licejs!",
 • Drošības nedēļa,
 • Skolotāju diena,
 • Liceja dienas,
 • Pilsonības dienas,
 • "Māmiņa, tētis un es - sportiska ģimene",
 • Ziemassvētku pasākumi,
 • Absolventu salidojums,
 • Labdarības akcijas,
 • Gaviļnieku dienas,
 • Meteņi,
 • Mātes diena,
 • Pēdējā zvana svētki,
 • Labāko licejistu sveikšana,
 • Atvadu balle,
 • Ekskursijas un pārgājieni.

Licejā no 1992.g. iznāk skolas avīze "Paši par sevi".

Pēc valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem Krievu licejs no 2001.gada līdz 2009.gadam (katru gadu) ieguva valsts augstāko balvu izglītības jomā - Draudzīgā aicinājuma balvu.
No 2011.gada pēc valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem Krievu licejs katru gadu  saņem ATA KRONVALDA FONDA balvu par 2. vietu valstī lielo skolu grupā.

 
Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos Daugavpils Krievu vidusskola-licejs kopš 2009.gada ieņem godalgotas vietas  kopvērtējumā Ģimnāziju un Pilsētu vidusskolu grupās.
 
2016.gadā un 2017.gadā Krievu licejs pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos kopvērtējumā Pilsētu vidusskolu grupā saņēma Galveno balvu „Lielo pūci”. 2016.gadā Krievu licejs atzīts par labāko vidusskolu nominācijās latviešu valoda un literatūrā (mazākumtautību skolām) – 1.vieta, dabas zinībās – 1.vieta, matemātikā – 1.vieta, bet 2017.gadā - par labāko vidusskolu nominācijās dabas zinībās – 1.vieta un matemātikā – 1.vieta.
Draudzīgā aicinājuma fonds apbalvoja ar diplomiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vadību par izcilu mācību darba organizāciju un pedagogus par izciliem sasniegumiem mācīšanā.

Liceja absolventi turpina studijas prestižās Latvijas un ārzemju augstskolās: Latvijas Universitātē 6-24%, Rīgas Tehniskajā universitātē  13-26%, Rīgas Stradiņa universitātē 15-25%, citās Latvijas augstskolās 4-19%, ārzemju augstskolās 13-25% (pēc 2014.-2018.gada datiem).

Vēsturiskā izziņa

1920.gada 1.septembrī tika atklāta Daugavpils Krievu jauktā reālģimnāzija. Tā darbojās kā Krievu biedrības mācību iestāde.

1921.gadā Krievu jauktā reālģimnāzija mainīja nosaukumu - Daugavpils Valsts Krievu vidusskola.

1929.gadā Daugavpils Krievu vidusskola tika pārveidota par Daugavpils Valsts Krievu ģimnāziju. Lai mācītos 4 - gadīgajā ģimnāzijā, audzēkņi kārtoja iestājeksāmenus. Tika izveidotas 8 klases. Pedagoģisko kolektīvu veidoja 18 skolotāji.

1935.gadā Daugavpils Valsts Krievu ģimnāziju skāra Latvijas izglītības sistēmā notikušās pārmaiņas. Trīs ģimnāzijas - krievu, poļu un baltkrievu - tika apvienotas Daugavpils II Valsts ģimnāzijā. 1935./1936. m. g. ģimnāzija atradās divās ēkās: Varšavas ielā 16 un Varšavas ielā 20.

1937.gada 1.janvārī ģimnāzija sāka darboties jaunā ēkā Varšavas ielā 2.

Otrā pasaules kara laikā Daugavpils II Valsts ģimnāzija turpināja darbu kā Dvinskas Valdības Krievu ģimnāzija.

1944.gadā Saules ielā 38 Dvinskas Valdības Krievu ģimnāzijas vietā tika atvērta Daugavpils 1.Krievu vidusskola.

1945.gadā 1.Krievu vidusskola mainīja nosaukumu - Daugavpils 2.vidusskola (ar krievu mācībvalodu).

1959.gadā skola pārcēlās uz jaunu ēku Tautas ielā 59, kur tā atrodas pašlaik.

1993.gadā uz 2.vidusskolas bāzes tika atjaunota Daugavpils Krievu ģimnāzija.
 
No 2002.gada 1.decembra skolas nosaukums ir Daugavpils Krievu vidusskola - licejs.


 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē