Bibliotēkas pakalpojumi - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Bibliotēkas pakalpojumi

Skolēniem un vecākiem > Bibliotēka
Liceja bibliotēkas darbības galvenais mērķis:
līdzdalība liceja licencētajās un akreditētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā, atbilstoši valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem, mācību priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu programmām.
 
Bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:
  • lietotāju reģistrēšana, pārreģistrēšana,
  • lietotāju apmācība: konsultāciju sniegšana par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
  • grāmatu, iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās;
  • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma lasīšanai lasītavā;
  • bibliotēku informācijas sistēmas SKOLU ALISE izmantošana;
  • uzziņu un konsultāciju sniegšana;
  • bibliotēkas lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumi: literatūras izstādes, ilustrāciju izstādes, bibliotekārās stundas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, tematiskie pasākumi u.c.;
  • datorpakalpojumi;
- internets;
- informācijas izdrukas;
  • mācību materiālu skenēšana un kopēšana;
  • iekšzemes starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi.
Bibliotēku informācijas sistēmas SKOLU ALISE elektronisko katalogu
 

Bibliotēkas darba laiks:
9.00-16.00.
Mēneša pēdējā trešdiena – SPODRĪBAS diena.
 
Liceja bibliotekāre:
Jeļena Kolpakova

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē